HRenv -hanke

Hankkeen tausta

Inhimillinen resurssointiympäristö -hanke vastaa yritysmaailman tarpeisiin jakaa henkilöstöresursseja ja tilata työsuoritteita organisaatiorajat ylittäen. Hankkeen kohderyhmiä ovat ohjelmistosuunnitteluala ja graafinen ala, koska näillä aloilla on mahdollista tehdä ajasta ja paikasta riippumatonta työtä digitaalisin työvälinein. Hankkeen vauhdittajana on toiminut koronapandemia, joka on johtanut pk-yritysten aiempaa heikompiin mahdollisuuksiin palkata uusia työntekijöitä taloudellisten riskien kasvun myötä.  

Hankkeen päätoteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu, ja kumppanina sekä osarahoittajina hankkeessa on kuusi eri aloilla toimivaa yrityksiä. Tämä on etu, sillä kumppanien yritystaustan ollessa laaja hanke saa näkökulmia yli toimirajojen. 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda digitaalinen resurssointiympäristö. Alustan myötä hanke on kehittämässä uudenlaista, hyvinvoinnin näkökulman huomioivaa työn tekemisen mallia etätyötä tekeville. Työmalli sopii myös poikkeusoloissa tapahtuvaan etätyöskentelyyn, mikä nostaa pohjoissavolaisten yritysten valmiutta uuden koronapandemia-aallon varalle. Samalla se mahdollistaa kansainvälisten osaajien ketterän palkkaamisen myös ulkomailta edistäen yritysten kansainvälisiä valmiuksia. 

Nyt kehitteillä olevan osaajaekosysteemin kautta yrityksen on mahdollista myydä henkilöstöaliresurssiaan tai ostaa lisätyövoimaa aina tarpeen mukaan. Lisäksi antaa työntekijöille mahdollisuuden tarjota omaa osaamistaan yritysten käyttöön. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu madaltaa työntekijän palkkaamisen kynnystä ja monipuolistaa osaajien työllistymisen mahdollisuuksia. Lisäksi yhteiskehittäminen ja uudenlainen yritysten välinen yhteistyö mahdollistavat aiempaa suurempiin kilpailutuksiin osallistumisen lisäten näin Pohjois-Savon maakunnan pk-yritysten kilpailukykyä. 

Hankkeen tuloksena 

1) Luodaan uusi toimintamalli/konsepti ohjelmoinnin ja markkinoinnin työsuoritteiden ostamiseen ja myymiseen.  

2) Tehdään caseja henkilöstöresurssien hyödyntämisestä.  

3) Luodaan yhteiskehittämisen myötä uusia tuote- ja palveluaihioita, jotka vahvistavat pk-yritysten liiketoiminnan toipumista koronapandemian aiheuttamasta alavireestä. 

4) Syntyy asiantuntija-artikkeleista koostuva materiaalipankki.  

5) Syntyy polku toimintamallin jalkauttamiseen.