Monipaikkatyö lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta

Julkaistu 21.4.2022

Monipaikkatyö yleistyi koronapandemian vuoksi.  Nyt sekä työntekijät että työnantajat toivovat osa-aikaetäilylle jatkoa.

Kasvokkaiset kohtaamiset minimiin vähentänyt koronapandemia on vaatinut uudenlaista tapaa organisoida työtä. Monipaikkatyöstä näyttää tulleen uusi normaali, sillä vaikka yhteiskunta pikkuhiljaa avautuukin, ovat toimistot hiljaisempia kuin ennen pandemiaa. Suomen Yrittäjien vuonna 2022 teettämän gallupin mukaan etätyö on paitsi lisännyt työn itsenäisyyttä ja tuottavuutta, se on samalla vähentänyt sairauspoissaoloja. Myös sitoutuminen työnantajaan on vahvistunut. Vastaajista 43 prosenttia arvioi oman työtyytyväisyytensä lisääntyneen. Ylivoimaisesti yleisin etätyöpaikka on ollut koti. Pitkien välimatkojen Suomessa ollaankin tyytyväisiä siihen, että monipaikka- ja etätyö ovat mahdollistaneet kotitoimistoissa työskentelyn: jopa 27 prosenttia työelämässä olevista on säästänyt työmatka-aikaa yli tunnin per etätyöpäivä.

Lapsiperheet tyytyväisimpiä

Kolikolla on myös kääntöpuolensa, sillä monipaikka- ja etätyö eivät sovi kaikille. Etätyön aiheuttamasta yksinäisyyden tunteesta on puhuttu mediassa paljon. Kun ihmisten välisiä kohtaamisia on vähemmän, moni tuntee irtaantuneen työyhteisöstään. Erityisesti nuorten kohdalla ilmiöstä ollaan huolissaan. Kansainvälisissä kyselyissä lapsiperheiden palaute etätyöstä onkin ollut myönteisempää kuin lapsettomien. Lisäksi 56 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että etätyö on vaikeuttanut työn ja vapaa-ajan erottamista. Lähes puolet vastaajista kokee stressin helpottuneen etätyön myötä, mutta lähes yhtä suuri osa vastaajista kokee sen myös pahentuneen.

Isossa kuvassa vaikuttaa kuitenkin siltä, että monipaikkatyöllä on enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Boston Consulting Group (BCG) on arvioinut, että työntekijän tuottavuus voisi parantua jopa 40 prosenttia, jos työntekijälle rakennettaisiin optimaalinen monipaikkatyömalli. Samalla se vaikuttaisi vähentävästi työpoissaolojen ja työpaikkojen vaihtojen määriin. Myös yritysten tilakulut pienenisivät, kun koko henkilöstön yhteisiä kokoontumisia olisi vähemmän eikä esimerkiksi omia työtiloja tarvitsisi järjestää jokaiselle työntekijälle erikseen.

Etätyö koetaan ristiriitaisesti: osa tykkää ja osa ei.

Työnantajat suosivat joustavia työelämäratkaisuja

Monipaikkatyölle vaikuttaa olevan oma paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen puolestapuhujia on paljon. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan myönteisten kokemusten vuoksi jopa kolme neljästä työssä olevasta haluaisi tehdä monipaikkatyötä jatkossa ainakin osittain: 12 prosenttia haluaisi olla vain etätyössä, 39 prosenttia osan viikosta ja 22 prosenttia haluaisi, mutta ei voi työtehtävien vuoksi. Etätyöhalut ja -mahdollisuudet korostuvat nuorilla, johtavassa asemassa olevilla ja toimihenkilöillä.

On hyvinkin mahdollista, että toive monipaikkatyön jatkumisesta toteutuu, sillä Työelämägallupin mukaan 76 prosenttia työllisistä on sitä mieltä, että oma työnantaja suhtautuu myönteisesti monipaikkatyöhön.

Lähteet:

Boardman: Monipaikkatyö muuttaa työelämää. Osoitteessa:  https://www.boardman.fi/blogi/monipaikkatyo-muuttaa-tyoelamaa/. Viitattu 20.4.2022.

Suomen Yrittäjät: Työelämägallup: Etätyö lisännyt työn itsenäisyyttä ja tuottavuutta, monipaikkatyön suosio kestää. Osoitteessa: https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/tyoelamagallup-etatyo-lisannyt-tyon-itsenaisyytta-ja-tuottavuutta-monipaikkatyon-suosio-kestaa/. Viitattu 20.4.2022

Teksti: Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu